Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký tách Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi trụ sở chính của Hợp tác xã trong phạm vi tỉnh Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thông báo tạm ngừng hoạt động Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp phương tiện bị mất do phương tiện bị chìm đắm hoặc bị cháy). Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện). Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Xoá đăng ký phương tiện thuỷ nội địa Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Cấp phép hoạt động bến khách ngang sông Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện) Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện). Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc chuyển nơi đăng ký hộ khẩu) Giao thông vận tảiVBHC Cấp Huyện
Thủ tục sát, nhập, chia tách trường trung học cơ sở. Giáo dục & Đào tạoVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Hỗ trợ về kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đối với các đối tượng Nông nghiệp và PTNTVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
CÔNG AN – DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC CẤP QUẢN LÝ CHỨNG MINH NHÂN DÂN Văn bản 1 cửa công anVBHC Cấp Huyện
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên, tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản và bảo hiểm tai nạn ch Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ ngư dân thay máy tàu sang loại máy mới tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40cv trở lên hoặc tàu dịch cụ hoạt động kh Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ trang bị máy thu trực canh trên tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua bảo hiểm thân tàu Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ mua máy mới, đóng mới tàu cá, thay máy mới tàu cá Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Thủ tục giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân. Nông nghiệpVBHC Cấp xã
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (Thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã) VBHC Cấp xãXây dựng
Cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thông đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do xã quản lý VBHC Cấp xãXây dựng
Giải quyết tố cáo Thanh traVBHC Cấp xã
Đăng ký thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dụcVBHC Cấp xã