Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã)

Đăng ngày 29/05/2017

Điều chỉnh giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn (thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân xã)
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Uỷ ban nhân dân xã;
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Uỷ ban nhân dân xã;
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1. Lệ phí cấp giấy phép xây dựng 50.000 đồng Thông tư số 03/2001/TT-BTC n…
Kết quả của việc thực hiện TTHC:

Giấy phép

 

Biểu mẫu kèm theo: Không có file đính kèm