Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển

Đăng ngày 29/05/2017

Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ về dầu cho tàu khai thác cá biển
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Không.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
UBND cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Không
Cách thức thực hiện:
Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:
Trong ngày
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Không
Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Xác nhận trực tiếp trên đơn

 

Biểu mẫu kèm theo: Không có file đính kèm