Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện).

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa (trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật phương tiện).

Trình tự thực hiện * Bước 1: Chủ phương tiện chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Chủ phương tiện nộp hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Một cửa (hoặc phòng Công Thương đối với trường hợp chưa xử lý qua Một cửa).

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Chủ phương tiện nhận kết quả tại Trung tâm Giao dịch Một cửa theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính.
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đề nghị đăng ký phương tiện thuỷ nội địa (có mẫu);

– Hai ảnh khổ 10 x 15 chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi;

– Hoá đơn nộp lệ phí trước bạ, đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ;

– Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa, theo mẫu tại Quyết định số 19/2005/QĐ-BGTVT ngày 25 tháng 3 năm 2005, đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm.

– Giấy tờ xuất trình để cơ quan đăng ký phương tiện kiểm tra: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, đối với phương tiện thuộc diện đăng kiểm.

* Số lượng hồ sơ:   01         (bộ).

Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc kế từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 70.000 đồng/lần cấp*
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai * Đơn đề nghị đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa, trường hợp thay đổi tính năng kỹ thuật.
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

* Thông tư số 47/2005TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

* Quyết định số 15/2008/QĐ-BGTVT ngày 29/8/2008 của bộ Giao thông vận tải “Ban hành quy định đăng ký phương tiện thuỷ nội địa”.

* Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của UBND tỉnh Nghệ an V/v “Phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ an”.

* Công văn số 298/SGTVT-VT ngày 09/3/2009 của sở Giao thông Vận tải tình Nghệ an V/v hướng dẫn thực hiện phân cấp cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn Tỉnh Nghệ An.