Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân

Đăng ngày 25/05/2017

Thủ tục chuyển từ hình thức giao rừng sang hình thức thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân
Trình tự thực hiện

Hộ gia đình, cá nhân đã được giao rừng nhưng diện tích rừng đã giao vượt quá hạn mức thì diện tích vượt hạn mức phải chuyển sang thuê rừng. Việc chuyển diện tích vượt hạn mức sang thuê rừng được thực hiện như sau:

* Bước 1: Cơ quan có chức năng cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với uỷ ban nhân dân cấp xã rà soát, lập danh sách và diện tích rừng của các hộ gia đình, cá nhân phải chuyển sang thuê, báo cáo uỷ ban nhân dân cấp huyện.

* Bước 2: Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định về việc chuyển diện tích vượt hạn mức giao rừng sang thuê rừng; diện tích vượt hạn mức chuyển sang thuê hộ gia đình, cá nhân không phải đấu giá quyền sử dụng rừng nhưng phải ký hợp đồng thuê diện tích rừng vượt hạn mức. Thời hạn thuê rừng thực hiện theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP.

* Bước 3:Trường hợp hộ gia đình, cá nhân không đồng ý thuê diện tích rừng vượt hạn mức thì uỷ ban nhân dân cấp huyện thu hồi diện tích rừng đã giao vượt hạn mức.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại UBND cấp huyện
Thành phần số lượng hồ sơ Đơn xin thuê rừng của hộ gia đình, cá nhân (01 bộ)
Thời hạn giải quyết 31 ngày làm việc sau khi nhận được đơn xin giao rừng
Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Kết quả thực hiện Quyết định cho thuê rừng
Lệ phí Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

* Luật bảo vệ và phát triển rừng ngày 03/12/2004

* Nghị định số 23/2006/NĐ – CP, ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

* Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ NN & PTNT hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.