Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông
Trình tự thực hiện * Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Chủ bến nộp hồ sơ xin cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách tại Trung tâm Giao dịch Một cửa .

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Chủ bến nhận kết quả tại Trung tâm Giao dịch Một cửa theo giấy hẹn.

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động bến khách ngang sông, có xác nhận của UBND xã, phường;

– Trường hợp Giấy phép mở bến khách ngang sông hết hạn: Nêu các chỉ tiêu quy định trong Giấy phép đã cấp không thay đổi thì cấp phép lại ghi rõ tình trạng bến không thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước. Nếu các chỉ tiêu quy định trong giấy phép đã cấp có thay đổi thì cấp giấy phép ghi rõ nhưng thay đổi so với hồ sơ đã gửi lần trước, kèm theo giấy tờ về những thay đổi này.

– Trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn, chủ phương tiện phải theo trình tự thủ tục quy định đối với phần xây dựng bổ sung.

– Trường hợp chuyển quyền sở hữu, chủ bến có đơn gửi UBND huyện cấp phép lại kèm theo các văn bản hợp pháp về chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật

* Số lượng hồ sơ:           01               (bộ)

Thời hạn giải quyết 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Cá nhân, tổ chức
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Giấy phép
Lệ phí 40.000đ/giấy đăng ký
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Không
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Luật giao thông đường thuỷ nội địa ngày 15/6/2004

* Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa

* Thông tư số 47/2005TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

* Quyết định số: 28/2009/QĐ-UBND ngày 23/2/2009 của UBND tỉnh Nghệ An về việc Phân cấp cấp phép mở bến khách ngang sông và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Nghệ An

* Công văn số: 872/SGTVT-KHTH ngày 10/5/2007 Sở Giao thông vận tải Nghệ An