Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá QSD đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia QSD đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; chuyển QSD đất của hộ gia đình vào doanh nghiệp tư nhân Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
. Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế QSD đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp GCN Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký xác lập QSD hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt QSD hạn chế thửa đất liền kề Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Tách thửa hoặc hợp thửa đất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Cấp đổi GCN QSD đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Chuyển đổi QSD đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Cấp lại GCN hoặc cấp lại Trang bổ sung của GCN do bị mất Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền Tài nguyên & Môi trườngVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã