Danh sách TTHC cấp huyện
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt nam đã được giải quyết ở nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục ghi vòa sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân việt nam đã được giải quyết tịa cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục khai tử có yếu tố nước ngoài Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác đinh lại dân tộc Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏ1 Hành chính tư phápVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp) Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký điều lệ của Hợp tác xã sửa đổi Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Thủ tục Đăng ký sáp nhập Hợp tác xã Kế hoạch - Đầu tưVBHC Cấp Huyện
Danh sách TTHC cấp xã
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thủ tục bầu hòa giải viên Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt nam cấp hoặc chứng nhận Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài.. Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực di chúc Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất ở Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Thủ tục đăng ký giám hộ Hành chính tư phápVBHC Cấp xã
Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Hành chính tư phápVBHC Cấp xã