Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu.

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu.
Trình tự thực hiện * Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa)

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Trả kết tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa)

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình của Chủ đầu tư đề nghị thẩm định, phê duyệt kết quả đấu thầu, kèm theo Báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Bản chụp quyết định đầu tư và các tài liệu để ra quyết định đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định thành lập, điều ước hoặc thoả thuận quốc tế (nếu có); kế hoạch đấu thầu;

– Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

– Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu, hợp đồng thuê tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

– Danh sách nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, biên bản mở thầu;

– Các hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và các tài liệu làm rõ, sửa đổi, bổ sung liên quan;

– Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của tổ chuyên gia đấu thầu, tư vấn đấu thầu, tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp;

– Văn bản phê duyệt các nội dung của quá trình thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định;

– Biên bản thương thảo hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn;

– Ý kiến về kết quả lựa chọn nhà thầu của tổ chức tài trợ nước ngoài (nếu có);

– Các tài liệu khác liên quan.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết – Gói thầu trên 7 tỷ đồng: Tối đa 20 ngày làm việc

– Gói thầu dưới 7 tỷ đồng: Tối đa 15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu có)

Kết quả thực hiện Phê duyệt
Lệ phí (Mức thu lệ phí) = (Giá gói thầu được phê duyệt) x 0,01%, nhưng tối thiểu là 500 ngàn đồng, tối đa là 30 triệu đồng
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003

* Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005

* Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đất thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

* Quyết định số 1121/2008/QĐ-BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu đối với mua sắm hàng hoá, xây lắp

* Quyết định số 1118/2008/QĐ.BKH ngày 03/9/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá

* Quyết định số 1048/2008/QĐ.BKH ngày 11/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

* Quyết định số 731/2008/QĐ.BKH ngày 10/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

* Quyết định số 937/2008/QĐ.BKH ngày 23/7/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp

* Quyết định số 678/2008/QĐ.BKH ngày 02/6/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

* Quyết định số 1068/2008/QĐ-BKH ngày 15/8/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

* Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.