Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Đăng ký đổi tên của Hợp tác xã
Trình tự thực hiện * Bước 1- Hợp tác xã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2- Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng UBND cấp huyện

– Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người được ủy quyền đi đăng ký kinh doanh xuất trình bản gốc và nộp bản sao giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, nộp văn bản ủy quyền hoặc hợp đồng ủy quyền đăng ký kinh doanh;

– Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp hồ sơ;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời

* Bước 3- Nhận giấy phép kinh doanh tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại văn phòng UBND cấp huyện

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

– Thông báo đổi tên hợp tác xã (có mẫu)

– Quyết định bằng văn bản của Ban Quản trị về việc đăng ký thay đổi tên của HTX.

– Biên bản hoặc nghị quyết của Đại hội xã viên về đăng ký thay đổi tên của HTX.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp (nếu có): Không

Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận
Lệ phí 20.000 đồng/lần cấp
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005

* Luật Hợp tác xã

* Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về ĐKKD hợp tác xã

* Nghị định 77/2005/NĐ-CP ngày 09/6/2005 của Chính phủ về việc ban hành Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ hợp tác xã.

* Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của bộ trưởng bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

* Quyết định số 95/2001/QĐ-BTC ngày 01/10/2001 của bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung quyết định 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của bộ trưởng bộ Tài chính

* Thông tư số 05/2005/TT-BKH ngày 15/12/2005 của bộ Kế hoạch & Đầu tư hướng dẫn một số quy định tại Nghị định 87/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh hợp tác xã

* Quyết định 40/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 của UBND tỉnh Nghệ An V/v Ban hành Quy định về lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.