Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp)

Đăng ngày 26/05/2017

Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (theo phân cấp)
Trình tự thực hiện * Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật

* Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).

– Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) trong phòng tiếp nhận hồ sơ thẩm định:

+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi sổ tiếp nhận hồ sơ của phòng

+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.

* Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa huyện (hoặc phòng Kế hoạch-Tài chính đối với địa phương không thực hiện thủ tục này qua Trung tâm giao dịch một cửa).

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ:

– Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (theo mẫu)

– Báo cáo kinh tế – kỹ thuật;

– Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán;

* Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết Tối đa 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện * Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

* Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không

* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện

* Cơ quan phối hợp: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính

Kết quả thực hiện Phê duyệt
Lệ phí Theo tỷ lệ cụ thể của tổng mức đầu tư
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý * Luật Xây dựng ngày 26/11/2003

* Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

* Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009

* Quyết định số 104/2007/QĐ-UBND ngày 18/9/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành quy định về quản lý đầu tư, xây dựng và lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An.