Cửa Lò: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW6 – Khóa XII

Đăng ngày 04/01/2018

 Sáng 4/1, Ban thường vụ Thị ủy Cửa Lò tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng ( khóa XII) cho đội ngũ cán bộ cốt cán Thị xã và cơ sở.

nq7

nq6

nq5

Trong thời gian hơn 1 ngày, các đại biểu là Thị ủy viên; Ủy viên UBKT Thị ủy; Trưởng, phó các ban, phòng, ngành, MTTQ và các đoàn thể Thị xã; giám đốc, phó giám đốc Trung tâm BDCT; Báo cáo viên Thị xã; các cán bộ lãnh đạo tỉnh, huyện và thị xã nghỉ hưu trên địa bàn; Bí thư, phó bí thư đảng ủy, chủ tịch HĐND, UBND; bí thư, phó bí thư các đảng ủy, chi bộ cơ sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có tổ chức đảng trực thuộc Thị ủy; Đảng viên, cán bộ công chức các đảng bộ: Cơ quan thị ủy, cơ quan chính quyền thị xã; cơ quan khối dân, đã được đồng chí Phùng Hữu Phú – Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương, quán triệt 4 nội dung cốt lõi của Nghị quyết đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

nq3

nq

nq2

Cũng tại hội nghị, các đại biểu còn được các đồng chí trong Ban thường vụ thị ủy quán triệt, triển khai Kế hoạch số 07 ngày 27/11/2017 của BCH Trung ương về triển khai thực Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quán triệt nội dung quy định số 105 QĐ/TW ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và quán triệt nội dung Quy định số 102 QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ngọc Ánh