Danh bạ

Đăng ngày 28/02/2017

I – BAN THƯỜNG VỤ THỊ UỶ CỬA LÒ – TỈNH NGHỆ AN
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955 703  Fax: 02383. 955 708
Email: thiuycualo@gmail.com
Website: www.cualo.vn – www.cualo.vn

——————————————————————-

Ông: Nguyễn Nam Đình
Chức vụ: Tỉnh ủy viên-Bí thư Thị uỷ-Chủ tịch HĐND thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 3955 709

Ông: Lê Thanh Long Ông:Doãn Tiến Dũng
 Chức vụ: P.Bí thư Thường trực Thị ủy  Chức vụ: P.Bí thư Thị ủy-Chủ tịch UBND thị xã
 Điện thoại cơ quan: 02383 955 667  Điện thoại cơ quan: 02383 956 358

UỶ  VIÊN BAN THƯỜNG VỤ  THỊ UỶ CỬA LÒ KHOÁ V-NHIỆM KỲ 2015-2020

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
 1  Bà Nguyễn Thị Dung  Phó Chủ tịch UBND thị xã  0238 3955 575
 2  Ông Nguyễn Hồng Quang  Chủ nhiệm UBKT Thị ủy  0238 3956 157
 3  Ông Hoàng Sỹ Cường  Trưởng ban tổ chức  0238 3956 155
 4  Ông Hoàng Văn Phúc  Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy  0238 3956 154
 5  Ông Nguyễn Quang Tiêu  Trưởng ban dân vận Thị ủy  0238 3956 158
 6  Bà Trần Thị Thanh Thuỷ  Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã  0238 3824 572
 7  Ông Hoàng Đình Luân  Chỉ huy trưởng BCH quân sự  0238 3956 694
 8  Ông Hồ Minh Thắng  Trưởng công an thị xã  0238 3955 610

 

II – THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ CỬA LÒ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.956 232  Fax: 0383.
Email: cualo@nghean.gov.vn
Website: www.cualo.vn – www.cualo.gov.vn

———————————————————————

Ông: Nguyễn Nam Đình
Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 955 709

Ông: Lê Văn Sơn Ông:Nguyễn Đình Hùng
Chức vụ: P.Chủ tịch Chức vụ: P.Chủ tịch
Điện thoại cq: 02383 956 232 Điện thoại cq: 02383 955 879

 

III – THƯỜNG TRỰC UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CỬA LÒ

Địa chỉ: Đường Nguyễn Sinh Cung, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại: 02383.955873  Fax: 02383. 955873
Email: cualo@nghean.gov.vn
Website: www.cualo.vn – www.cualo.gov.vn

——————————————————————-

Ông: Doãn Tiến Dũng
Chức vụ: Chủ tịch UBND Thị xã
Điện thoại cơ quan: 02383 956 358

Bà:Nguyễn Thị Dung Ông: Võ Văn Hùng
Chức vụ: P.Chủ tịch UBND Chức vụ: P.Chủ tịch UBND
Điện thoại cq: 02383 955 575 Điện thại cq: 02383 955 574