Cửa Lò nói chuyên chuyên đề công tác dân số-chăm sóc sức khỏe sinh sản đối với đồng bào tôn giáo

Đăng ngày 23/06/2015

Dan soThành phần được triệu tập tham gia buổi sinh hoạt có ý nghĩa này gồm đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể Thị xã; Thành viên Ban chỉ đạo công tác dân số-KHHGĐ thị xã; Cộng tác viên Dân số-KHHGĐ các khối; Thành viên Ban dân số, Bí thư, Khối trưởng, Ban chủ nhiệm CLB của phường Nghi Tân, Thu Thủy; Bí thư, Khối trưởng, Ban chủ nhiệm CLB khối Tân Lộc, Tân Nho của phường Nghi Hải

Mục đích của buổi sinh hoạt nói trên là nhằm trang bị cho những người về dự những kiến thức cơ bản về những quy định của Giáo lý, giáo luật, giáo lễ của Giáo hội công giáo liên quan đến vấn đề gia đình công giáo; Vấn đề sinh sản trong gia đình công giáo

Trên cơ sở những kiến thức được cung cấp trong buổi nói chuyện chuyên đề này, những người về dự, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở làm công tác dân số sẻ tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể để đưa ra các phương pháp để vận động việc thực hiện xây dựng mô hình gia đình văn hóa và thực hiện chính sách Dân số-kế hoạch hóa gia đình một cách có hiệu quả, góp phần ổn định chất lượng dân số, phát triển kinh tế-xã hội ở các vùng đặc thù của thị xã Cửa Lò

                                                          Khắc Giang