HĐND phường Nghi Hòa khóa XVII – kỳ họp thứ 10

Đăng ngày 24/06/2015

HDNDNHOA

HDNDNHOA1

Tại kỳ họp, các đại biểu HDND phường Nghi Hòa đã thực hiện quy trình miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch HDND, Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đồng thời bầu bổ sung  3 chức danh Chủ tịch HDND, chủ tịch UBND và phó chủ tịch UBND. Theo đó, ông Trần Quốc Tuấn giữ chức vụ chủ tịch HDND phường, ông Lê Thanh Giang giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường và bà Vũ Thị Minh giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường.

HDNDNHOA2

Trong kỳ họp thứ 10, HDND phường Nghi Hòa cũng được nghe các báo cáo thực hiện các nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm. Trong đó, Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 177 tỷ đồng, đạt hơn 63% KH năm. Tổng thu ngân sách ước đạt hơn 3,9 tỷ đồng, đạt hơn 61% KH HĐND phường giao và đạt gần 79% KH HDND thị xã giao. Các lĩnh vực VH – XH, QP – AN đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, kế hoạch đề ra trong 6 tháng cuối năm 2015.

Thanh Vân – Duy Quý