Cửa Lò khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng đô thị văn minh (phát sóng NTV ngày 16/11/2020)

Đăng ngày 16/11/2020

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền thị xã Cửa Lò đã không ngừng kế thừa và phát huy nguồn sức mạnh nội sinh của khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị du lịch biển. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được thể hiện rõ nét qua các phong trào, hoạt động, từ đó góp phần quan trọng nhằm tiến tới xây dựng đô thị du lịch biển Cửa Lò ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh hơn, hiện đại hơn”.