Bức tranh làng nghề ở Nghệ An

Đăng ngày 25/03/2016

làng nghề 2
Cơ cấu ngành nghề của làng nghề ở Nghệ An (thống kê đến tháng 3/2016).
làng nghề 3
Năng lực làng nghề theo thống kê của các cấp ngành ở Nghệ An.
làng nghề 4
Lao động và thu nhập bình quân trong các làng nghề.
làng nghề 5
Tỷ lệ lao động trong làng nghề được đào tạo.
làng nghề 6
Mục tiêu hướng tới của các làng nghề năm 2016.

 

 Thu Huyền – Lâm Mạnh