Về việc cử người phát ngôn, cung cấp, đăng phát thông tin cho báo chí

Đăng ngày 30/09/2014

Thực hiện Công văn số 6351/UBND-VX ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc cử người Phát ngôn theo quy định tại Quyết định số 62/2013/QĐ-UBND ngày 4/12/2013 của UBND tỉnh Nghệ An “về phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin báo chí thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An”. UBND Thị xã cử các ông (bà) có tên sau đây là người phát ngôn, cung cấp, đăng phát và xử lý thông tin cho báo chí trên địa bàn Thị xã Cửa Lò:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ

Số điện thoại

1

Nguyễn Thị Dung

PCT UBND Thị xã

UBND Tx Cửa Lò

0983993252

2

Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch UBND phường

P.Nghi Hải

0912625626

3

Nguyễn Văn Dương

PCT UBND phường

P.Nghi Hòa

0914445328

4

Đậu Khắc Trung

PCT UBND phường

P.Nghi Hương

0989347777

5

Phùng Trọng Thọ

Chủ tịch UBND phường

P.Nghi Thu

0913040476

6

Phùng Minh Tế

PCT UBND phường

P. Thu Thủy

0913111461

7

Dương Ngọc Xô

Chủ tịch UBND phường

P.Nghi Thủy

0913520063

8

Lê Văn Phú

PCT UBND phường

P. Nghi Tân

0904151171