Ủy ban bầu cử thị xã Cửa Lò triển khai một số nhiệm vụ trước ngày bầu cử.

Đăng ngày 20/05/2021