Tiểu sử tóm tắt của 08 ứng cử viên HĐND Thị xã tại đơn vị bầu cử số 7: Phường Nghi Tân

Đăng ngày 20/05/2021