Tọa đàm về nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”

Đăng ngày 28/08/2014

Về tham dự buổi tọa đàm có các đại biểu là đại diện lãnh đạo và cán bộ Ban phong trào MTTQ, Trưởng ban chỉ đạo, Đại diện ban thường vụ, phòng văn hóa, Chủ tịch MTTQ, cán bộ văn hóa xã và đại diện trưởng ban công tác MT ở khu dân cư 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được Ủy ban Trung ương UBTMTQ Việt Nam phát động với 5 nội dung trọng tâm. Qua gần 20 năm thực hiện, đổi tên, sáp nhập, bổ sung nội dung, tiến hành 3 lần tổng kết, biểu dương.. đến nay, cuộc vận động đã lan tỏa đến hầu hết các thôn, làng, ấp, bản, khu dân cư trong cả nước. Đối với 3 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng tốt hơn với nguyện vọng của nhân dân; Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tốt trên các lĩnh vực và có sức lan tỏa lớn trong nhân dân; Gắn với phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động đã thu hút được đông đảo các tầng lớp tham gia sôi nổi, thiết thực và rộng khắp… góp phần quan trọng trong việc thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Tuy nhiên, cuộc vận động cũng bộc lộ những khó khăn, hạn chế cần quan tâm giải quyết, như: Chưa kịp thời đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức thực hiện; Công tác thi đua chưa được quan tâm đúng mức; Nhiều nơi còn mang tính hình thức…Những vấn đề trên cũng là những nội dung mà buổi tọa đàm đã được các đại biểu 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh đã đưa ra thảo luận, trao đổi, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”./.

Đàm Hiền-Duy Quý