UBND thị xã giao các phòng, đơn vị tăng cường phòng chống đuối nước

Đăng ngày 05/08/2016

Theo đó, UBND thị xã giao Phòng lao động thương binh xã hội chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan hàng năm tham mưu cho UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em tại các phường trên địa bàn.

UBND thị xã giao Phòng giáo dục đào tạo triển khai sâu rộng, thường xuyên và hiệu quả việc xây dựng “ Trường học an toàn” , “ Nhà trẻ mẫu giáo an toàn”

UBND thị xã giao phòng y tế triển khai thực hiện tốt việc xây dựng mô hình “ Cộng đồng an toàn” theo quyết định số 170, ngày 17/1/2006 của Bộ y tế và mở lớp tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền phòng chống tai nạn đuối nước cho cán bộ chuyên trách y tế khối và mở các lớp tập huấn sơ cứu khi có tai nạn thương tích xảy ra.

UBND thị xã cũng giao phòng quản lý đô thị rà soát lại hệ thống sông, lạch, hệ thống tiêu nước trên địa bàn và chỉ đạo các tổ chức, cá nhân sở hữu ao hồ phải rào chắn, đặt biển cảnh báo nguy hiểm về tai nạn đuối nước; Giao phòng văn hóa thông tin đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình thương xuyên quan tâm, giám sát và quản lý trẻ em trong thời gian các em nghỉ hè, nâng cao chất lượng dạy bơi cho trẻ em trên địa bàn và tổ chức giám sát việc dạy bơi tại các điểm dạy bơi trên địa bàn.

UBND thị xã đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã lồng ghép nội dung phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trẻ em vào nội dung cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” ; Đề nghị Thị đoàn chủ trì tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí bổ ích cho thanh thiếu nhi, tạo sân chơi lành mạnh và an toàn cho các em

UBND thị xã giao cũng đề nghị Hội liên hiệp phụ nữ chỉ đạo các cấp hội cơ sở tăng cường vận động, nâng cao nhận thức cho hội viên về xây dựng “ Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em; Kiến thức và kỷ năng phòng, chống tai nạn cho trẻ em; Làm tốt công tác quản lý, giám sát con em nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong do tại nạn thương tích, đặc biệt là đuối nước./.

 

                                                          Khắc Giang