UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh dầu khí.

Đăng ngày 09/06/2016

ga

Ảnh minh họa

Nghị định số 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí được Chính phủ ban hành ngày 22/3/2016, thay thế Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Nghị định mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 5 năm 2016. Nghị định số 19/2016/NĐ-CP  áp dụng đối với các thương nhân theo quy định của Luật Thương mại và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động động kinh doanh khí. Các đối tượng điều chỉnh chủ yếu trong Nghị định bao gồm: Thương nhân kinh doanh khí đầu mối; Tổng đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê kho, cảng xuất nhập khí và Thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí. Nhằm bắt kịp xu hướng phát triển và kịp thời điều chỉnh hoạt động kinh doanh  khí thiên nhiên hoá lỏng và khí thiên nhiên nén tại Việt Nam, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã ban hành các quy định về điều kiện, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của các loại hình thương nhân  khí thiên nhiên hoá lỏng và khí thiên nhiên nén cũng như các cơ sở kinh doanh  khí thiên nhiên hoá lỏng và khí thiên nhiên nén. Trên cơ sở rà soát, đánh giá tình hình thực thi Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 về kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, Nghị định số 19/2016/NĐ-CP đã có những sửa đổi, bổ sung một số nội dung đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng. Một số điểm mới, chủ yếu của Nghị định tập trung ở điều kiện kinh doanh, về hệ thống phân phối, các yêu cầu công khai, minh bạch hoạt động kinh doanh khí, thay đổi một số quy định về thủ tục hành chính.

Đối với 2 văn bản pháp luật trên, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu UBND các phường, Đội quản lý thị trường số 2, các phòng, ban, ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiển tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nội dung liên quan để chấp hành tốt các quy định tại Nghị định 19/2016/NĐ-CP và Thông tư 03/2016/TT-BCT.

Tại đây UBND thị xã đã ra công văn số 528/UBND-KT.