Thông báo kết quả quan trắc nước biển tại vùng biển Cửa Lò và Cửa Hội

Đăng ngày 09/06/2016

 qtracb

Tại đây Kết quả quan trắc ngày 08 tháng 06 năm 2016.