UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác bảo vệ môi trường

Đăng ngày 25/05/2016

Theo công văn UBND thị xã yêu cầu các phòng, ban, ngành liên quan và UBND 7 phường thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: Tuyên tuyền bảo vệ môi trường, các cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường đến người dân trong toàn thị xã. Thu gom và tập kết rác thải đúng thời gian và vị trí quy định. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trừơng của các cơ sở sản xuất kinh doanh bên lưu vực sông và ven biển. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phá hoại hệ thống thùng rác mini đã được lắp đặt để phục vụ du lịch. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, tôn tạo, tỉa cành, tạo tán hệ thống cây xanh được phân công quản lý. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, phá hoại các công trình xây dựng, cây xanh theo đúng quy định của pháp luật.

Ng.T.Phượng