UBND thị xã Cửa lò trả lời đơn thư của chủ ky ốt 178 Sơn Hoa và các hộ kinh doanh phía đông đường Bình Minh.

Đăng ngày 14/09/2022