UBMTTQ TX Cửa Lò: Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Đăng ngày 30/07/2015

soketMTTQ

Trong 6 tháng đầu năm 2015, UBMTTQ TX đã tập trung đổi mới phương thức hoạt đông với phương chăm tăng cường về cơ sở. Đơn vị cũng chỉ đạo MTTQ 7/7 phường tham gia chỉ đạo thành công Đại hội Đảng ở cơ sở. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, như: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong khu dân cư; Mục tiêu giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội được cụ thể hóa qua việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Bằng những việc làm thiết thực đó đã góp phần giảm tỳ lệ hộ nghèo trên địa bàn TX xuống còn 3,8%.
Trên cơ sở những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2015, UBMTTQ TX và các tổ chức thành viên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận đọng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, nhà nước, MTTQ Việt Nam phát động; Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân; Tăng cường phối hợp với các tổ chức thành viên để đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới nhân dân; Thực hiện tốt công tác mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; Tổ chức các hoạt động chào mừng 85 năm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc Thống nhất Việt Nam 18/11/1930 – 18/11/2015.

soketMTTQ1

soketMTTQ2

Cũng tại hội nghị này, UBMTTQ TX Cửa Lò đã hiệp thương bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia vào Ủy viên MTTQ TX khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Và Kết nạp thêm Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TX làm thành viên Ủy viên ban MTTQ khóa V, nhiệm kỳ 2014 – 2019./.

Đàm Hiền – Tạ Nhật