Cửa Lò tổng kết cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu

Đăng ngày 29/07/2015

 ATLC SSCD

Quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước về xây dựng cơ sở thị xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu, trong 25 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang TX Cửa Lò đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác xây dựng cơ sở vững mạnh về chính trị, xây dựng “Thế trận lòng dân” được triển khai, thực hiện tốt. Công tác giáo dục quốc phòng, an ninh được chú trọng, tiến hành thường xuyên và có chất lượng, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Bên cạnh đó, TX Cửa Lò còn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. TX đã tiến hành ra soát giải quyết chế độ thương binh, liệt sỹ tồn đọng sau chiến tranh cho hàng ngàn đối tượng, đảm bảo được tính dân chủ, công khai.

Tại hội nghị , đã có nhiều ý kiến thảo luận nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cấp chính quyền trong công tác xây dựng cơ sở thị xã ngày càng vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

ATLC SSCD1

ATLC SSCD2

Dịp này, Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất trong 25 năm xây dựng cơ sở thị xã vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ – sẵn sàng chiến đấu./.

Đàm Hiền – Duy Quý