UBMT TQ phường Nghi Thu đại hội khóa 29, nhiệm kỳ 2014 – 2019

Đăng ngày 25/02/2014

Nhiệm kỳ qua, UBMTTQ phường Nghi Thu đã tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần đại đoàn kết trong việc thi đua xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao đời sống và xây dựng quê hương ngày một vững mạnh về mọi mặt. Nhờ đó, tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, kinh tế tăng trưởng mạnh, thu nhập bình quân mỗi người đạt 29 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,9%, văn hóa xã hội thu được nhiều kết quả đáng mừng.

Ngoài đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã tập trung thảo luận phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2014 – 2019. Trong đó tập trung vào việc đa dạng hóa các hình thức tập hợp, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh’. Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của địa phương.

Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành khóa mới với 33 người do ông Chế Đình Hiệp làm chủ tịch.

Theo: Hữu Lương-Tạ Nhật