UBMT Tổ quốc phường Nghi Hòa: Đại hội khóa 19, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đăng ngày 28/03/2014

Nhiệm kỳ qua, UBMT TQ phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tiêu biểu như cuộc vận động “ngày vì người nghèo” trong 5 năm qua Nghi Hòa đã vận động nhân dân ủng hộ được hơn 125 triệu đồng để giúp đỡ các hộ đặc biệt khó khăn xây mới, sửa chữa nhà ở. Đối với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, năm 2008 Nghi Hòa chỉ có 9 khu dân cư văn hóa thì nay 11/11 khu dân cư đều được công nhận đơn vị văn hóa; Tỷ lệ gia đình văn hóa cũng tăng từ 83% lên 93%. Các phong trào thi đua phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ an ninh tổ quốc, an toàn giao thông cũng thu hút đông đảo nhân dân tham gia. UBMT TQ phường Nghi Hòa cũng đã tuyên truyền, giúp nhân dân phát huy quyền làm chủ trong việc xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Đại hội đã thảo luận các nguyên nhân đạt được và tồn tại trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đưa ra các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện và bầu Ban chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên.