TX Cửa Lò phấn đấu có 65- 70% tổng số lao động được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phục vụ du lịch

Đăng ngày 23/03/2014

 

Để khắc phục vấn đề này TX Cửa Lò đã đề ra giải pháp trong năm du lịch 2011 là phối hợp thường xuyên với các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ du lịch, mở các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ; tiếp tục quan tâm đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo về số lượng và chất lượng. Phân đấu nâng tổng số lao động phục vụ du lịch trên địa bàn được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đạt 65-70%/ tổng lao động tronh lĩnh vực du lịch là hơn 6 ngàn 200 người. Đồng thời có cơ chế thu hút chuyên gia, thợ lành nghề, cán bộ quản lý giỏi trong lĩnh vực du lịch đến công tác và làm việc tại TX./.

Theo: Thanh Bình