Triển khai các hoạt động động hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam năm 2015

Đăng ngày 07/10/2015

Theo đó, UBND TX Cửa Lò đã giao cho các Phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng gắn với các phong trào do địa phương phát động; Tăng cường thời lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến  pháp luật; Tuyên truyền cổ động trực quan ; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật trong nhà trường bằng các hình thức thích hợp như: Giáo dục chính khóa, cuộc thi tìm hiểu pháp luật; Tổ chức các hội nghị, hội thảo; Tăng cường tư vấn pháp luật…

Thời gian tổ chức, triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày  pháp luật Việt Nam năm 2015 tập trung trong thời gian 2 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2015, trong đó cao điểm là trong tuần lễ: từ ngày 02/11/2015- 9/11/2015

Mục đích của việc tổ chức ngày pháp luật Việt Nam là nhằm tôn vinh hiến pháp, pháp luật; Giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; Khẳng định vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong đời sống xã hội

                                                                   Khắc Giang