Trang truyền hình Cửa Lò ngày 26/3.

Đăng ngày 25/03/2015