Tổng kết hai Nghị quyết của bộ chính trị (Khóa IX) và sơ kết 3 năm thực hiện NQ 25 của Ban chấp hành T.W

Đăng ngày 26/03/2014

 

Sau khi tiếp thu 2 NQ của Bộ chính trị (Khóa IX) về công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý, Thị ủy Cửa Lò đã xây dựng và ban hành các NQ, các đề án, các quyết định và xây dựng kế hoạch thực hiện một cách nghiêm túc. Qua học tập, quán triệt các NQ, các cấp ủy đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nhận thức sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đúng và nghiêm túc theo văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, góp phần tích cực vào xây dựng bộ máy tổ chức Đảng, Chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể các cấp. Đây cũng là nhân tố quan trọng để sự phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng, ổn định tình hình chính trị ở TX Cửa Lò.

Đối với việc thực hiện NQ 25, các cấp ủy, chính quyền, các Ban ngành, đoàn thể đã nhận thức đúng đắn về vai trò của thanh niên; Công tác thanh niên và xã hội hóa công tác thanh niên trong thời kỳ mới. Thanh niên TX đã có chuyển biến tích cực cả về thái độ chính trị, đạo đức lối sống, năng động, sáng tạo, có tinh thần xung kích, tình nguyện. Khẳng định vai trò là lực lượng lao động xã hội quan trọng, trong sự nghiệp công nghiệp hóa- hiện đại hóa, xây dựng quê hương, đất nước./.

Theo: Thanh Bình