Thực hiện xét và công nhận đơn vị văn hóa năm 2014

Đăng ngày 12/12/2014

Phó Chủ tịch UBND thị xã Nguyễn Thị Dung vừa có công văn  số 1457/UBND-VH-TT, ngày 09/12/2014 yêu cầu:các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn thị xã nghiêm túc thực hiện công văn số 8744/UBND-VH ngày 19/11/2014 của UBND Tỉnh về thực hiện xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Phòng văn hóa thông tin và BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã tham mưu, chỉ đạo công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung Thông tư số 08, ngày 24/9/2014 của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch quy định chi tiết, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục và công nhận “ Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “ Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “ Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hóa; Phối hợp kiểm tra, tổng hợp hồ sơ đề nghị “Công nhận lại” trình ban chỉ đạo cấp Tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch UBND cấp Tỉnh công nhận.

Liên đoàn lao động Thị xã triển khai cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện việc đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; Phối hợp với BCĐ phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thị xã tiến hành kiểm tra, thẩm định, xét duyệt và trình Chủ tịch UBND thị xã công nhận theo quy định.

   Công văn nói trên cũng yêu cầu Đài truyền thanh-TH, các cơ quan, đơn vị, phường xã tổ chức tuyên truyền sâu rộng, phổ biến nội dung nói trên  nhằm thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở trong cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động.

         

                                                                             Khắc Giang