Thu Thủy: Có 86 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8 %

Đăng ngày 26/03/2014

Trong đó Khối 1 có trên 300 hộ đạt tỷ lệ 95,9 %, Khối 2 có 138 hộ đạt tỷ lệ  94,8 %; Khối 3 có 168 hộ đạt tỷ lệ 89,5 %; Khối 4 có trên 140 hộ đạt tỷ lệ 86,9 %, Khối 5 có 98 hộ đạt tỷ lệ 90,8 % và Khối 6 có 129 hộ đạt tỷ lệ 93,7 %.

Cũng theo báo cáo của UBND địa phương này, toàn phường Thu Thủy hiện nay có 1059 hộ, trong đó có 86 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 8 % theo tiêu chí mới hộ nghèo năm 2010 với thu nhập bình quân đầu người dưới 500.000 đ/người/tháng; 1025 gia đình có công trình vệ sinh chiếm tỷ lệ 96,7 %; Toàn phường có 9 người nghiện ma túy, trong đó đang ở ngoài địâ bàn là 4 người và trong 11 tháng đầu năm có 18 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên
.