Mặt trận Tổ quốc Cửa Lò tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng ngày 26/03/2014

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Mặt trận làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong việc phát huy dân chủ, vừa bảo đảm quyền làm chủ, vừa bảo đảm kỷ cương, phép nước, mọi người sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, không để kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động, lôi kéo gây rối trật tự công cộng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát theo quy định của pháp luật, thực hiện vai trò đại diện của Mặt trận trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ðổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, tăng cường sự phối hợp và thống nhất hành động của các tổ chức thành viên để vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân nhằm tạo nên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HÐH đất nước. Mặt trận Tổ quốc các cấp còn luôn tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp đã tham gia và tổ chức cho các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến vào hàng trăm dự án luật, pháp lệnh và nhiều văn bản pháp quy của Nhà nước. Tích cực vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; cùng các tổ chức thành viên lãnh đạo tốt công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác và nơi cư trú đối với những người ứng cử. Chủ trì việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt của chính quyền cơ sở, đem lại những kết quả bước đầu. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; tăng cường các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng; tích cực  tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, vận động nhân dân đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thông qua các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam và các phong trào thi đua yêu nước, Mặt trận Tổ quốc đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước của các tầng lớp nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Tại các kỳ họp HÐND các cấp, MTTQ đã tổng hợp và trình bày báo cáo các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, được dư luận đồng tình và đánh giá cao. Vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Ðảng thông qua việc đóng góp ý kiến, kiến nghị vào các văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp. Kết quả đó đã góp phần tích cực tham gia đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Ðảng, Nhà nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Ðảng và Nhà nước với nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện gắn kết có hiệu quả các cuộc vận động: Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” tạo động lực thúc đẩy việc xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết ngay tại cơ sở và địa bàn dân cư, phát huy lòng yêu nước và quyền làm chủ của nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; từng bước đáp ứng lợi ích, nguyện vọng chính đáng của các giai tầng xã hội; gắn quyền lợi của mỗi người với trách nhiệm, nghĩa vụ công dân; tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để mọi người, mọi thành phần kinh tế phát huy hết nguồn lực, tài năng sáng tạo làm giàu hợp pháp; cần kiệm xây dựng gia đình, địa phương ngày càng phát triển.
.