Thư cảm ơn của Bí thư Thị ủy Cửa Lò

Đăng ngày 17/01/2023