Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất đai tại thị xã Cửa Lò.

Đăng ngày 18/02/2022