Thông báo số 58/TB-UBND về việc lập đề án bảo vệ môi trường

Đăng ngày 20/05/2014

Thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16/3/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong năm 2013 UBND thị xã đã ban hành 04 Công văn chỉ đạo, đôn đốc tất cả các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện lập đề án bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, Chính phủ ban hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29/04/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính Phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường; UBND thị xã Cửa Lò thông báo:

           Yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã Cửa Lò đến hết ngày 31/12/2014 phải thực hiện việc lập, trình để cơ quan có chức năng thẩm định, xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản hoặc chi tiết theo quy mô sản xuất; nếu đến thời hạn cơ sở nào vẫn chưa thực hiện thì sẽ bị xử lý theo quy định tại Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Để thực hiện tốt nội dung trên, UBND thị xã giao:

1. Phòng Tài nguyên – Môi trường:

– Chỉ đạo UBND các phường thông báo nội dung về việc gia hạn lập đề án bảo vệ môi trường đến tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn mình quản lý;

– Thực hiện việc tiếp nhận, thẩm định và xác nhận hồ sơ đề án bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao UBND các phường:

Thông báo đến toàn bộ chủ các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn mình quản lý về nội dung Công văn này để người dân biết và thực hiện. Nếu sau ngày 31/12/2014 còn có cơ sở nào chưa nhận được thông báo về nội dung trên thì Chủ tịch UBND phường đó phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thị xã.

3. Giao Đài truyền thanh – truyền hình Cửa Lò:

Tuyên truyền, thông báo thường xuyên trong ngày về nội dung của thông báo này trên các phương tiện truyền thông thông tin để các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn được biết và thực hiện.

        Trên đây là thông báo của UBND thị xã về việc lập, thẩm định và xác nhận đề án bảo vệ môi trường; yêu cầu các phòng, ban, đơn vị liên quan, UBND các phường nghiêm túc thực hiện./.

Văn phòng HĐND-UBND thị xã Cửa Lò