Thông báo của Ban thường vụ Thị ủy về công tác phòng chống dịch Covid19

Đăng ngày 22/08/2021

Văn phòng Thị ủy Cửa Lò vừa ban hành Thông báo số 106, ngày 22/8/2021 về công tác phòng chống dịch Covid19 của Ban thường vụ Thị ủy Cửa LòP.v