Thị xã Cửa Lò: Kinh nghiệm rút ra từ việc quán triệt, học tập Nghị quyết TW 4

Đăng ngày 27/03/2014

 

Ngay sau khi tiếp thu nội dung nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 ở Tỉnh, Ban thường vụ thị uỷ Cửa Lò đã họp và thành lập Ban thường trực triển khai nghị quyết. Đồng thời phân công nhiệm vụ cho các cho thành viên Ban thường trực phối hợp với các phòng, ban liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt nghị quyết. Trong đó nêu bật những vấn đề then chốt của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong giai đoạn hiện nay mà nghị quyết trung ương 4 đã chỉ rõ. Bên cạnh đó, thị ủy còn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đảng ủy, chi bộ tổ chức cho cán bộ đảng viên và đoàn viên, hội viên ở cơ sở học tập nghị quyết. Đến thời điểm này 100% tổ chức cơ sở đảng ở Cửa Lò đã hoàn thành việc quán triệt, học tập nghị quyết trung ương 4 khóa 11. Ông Hoàng Đức Cường – Bí thư thị ủy Cửa Lò cho biết: “Ban thường vụ đã có những đánh gia sơ bộ tình hình thực hiện ở cơ sở thì chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm bước đầu như thế này: Thứ nhất là việc quán triệt nghiêm túc nghị quyết, các chỉ thị, văn bản hướng dẫn của trung ương, tỉnh, thị ủy đến đội ngũ lãnh dạo, cán bộ cốt cán của thị xã và cơ sở đã tạo nên sự thống nhất cao trong ban thường, ban chấp hành đảng bộ, cán bộ lãnh đạo các phòng, ban ngành thị xã và cán bộ chủ chốt cơ sở; Cách làm của thị xã đã góp phần tạo sự thống nhất về ý thức trách nhiệm cũng như tinh thần làm chủ, tinh thần dân chủ trong việc xây dựng đảng hiện nay”.

Tại phường Thu Thủy, ngay sau khi tổ chức cho cán bộ đảng viên quán triệt, học tập nghị quyết trung ương 4 khóa 11, Đảng ủy phường đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí trong Ban thường vụ rà soát các nhiệm vụ, lĩnh vực mình phụ trách. Chẳng hạn như lĩnh vực du lịch, sau khi rà soát các tiêu chí phường Thu Thủy đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, cá nhân trong ngành này đổi mới cung cách phục vụ. Trong đó chú trọng vào chất lượng các sản phẩm và tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch, nhất là về giá nhờ đó lượng khách đã tăng hơn cùng kỳ năm trước 10%. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Bí thư Đảng ủy phường Thu Thủy TX Cửa Lò cho biết: “Kế hoạch của đảng ủy là giao cho từng đồng chí cán bộ xuống tận khối xóm rà soát lại các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra và cũng chuẩn bị cho sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm thì từng đồng chí phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình và giao cho từng đồng chí tự kiểm điểm bản thân chính vì vậy thời gian qua thấy cán bộ đảng viên phấn khởi, nhân dân đồng tình và đang chờ kết quả mà đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ phường lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ”.

Mặc dầu hiện nay các đảng bộ, chi bộ cơ sở ở Cửa Lò đang hoàn thiện kế hoạch và chương trình hành động nhưng đội ngũ cán bộ đảng viên ở đây đều đã nhận thức rõ các nội dung, yêu cầu của nghị quyết trung ương 4 khóa 11. Đặc biệt là căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách mà Nghị quyết đã nêu và quy định những điều đảng viên không được làm để đối chiếu với tình hình thực tế nhằm khắc phục hạn chế, phát huy mặt tích cực. Ông Hoàng Đức Cường – Bí thư thị ủy Cửa Lò cho biết thêm: “Giai đoạn thứ 2 là giai đoạn chuẩn bị cho việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình trong đội ngũ cán bộ đảng viên cũng phải làm tốt như giai đoạn đầu. Bước chuẩn bị phải công phu, chu đóa và bám sát hướng dẫn để chỉ đạo; Thực hiện quy trình thì Ban thường vụ, Ban chấp hành đảng bộ thị xã sẽ kiểm điểm trước sau đó từng đồng chí bí thư, từng đồng chí trong thường vụ và cấp ủy, sau đó thực hiện chương trình theo kế hoạch thường xuyên hàng năm”.

Bài học mà thị ủy Cửa Lò rút ra đó là khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc và phát huy được sức mạnh đoàn kết toàn đảng, toàn dân thì nhất định dành được thắng lợi. Do đó hiện nay, cán bộ đảng viên và nhân dân thị xã Cửa Lò đây đang ra sức thực hiện tốt nghị quyết trung ương 4 khóa 11 nhằm góp phần xây dựng quê hương ngày thêm vững mạnh.