Thị ủy Cửa Lò triển khai công tác xây dựng đảng 6 tháng cuối năm2016

Đăng ngày 13/07/2016

skdang

Trong 6 tháng qua, mặc dầu tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn nhưng tổng giá trị sản xuất của thị xã Cửa Lò vẫn đạt 3321,8 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2015 và bằng 54% kế hoạch năm 2016.

skdang1

skdang2

Công tác văn hóa xã hội, nhất là việc tuyên truyền về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp và nhiệm vụ phát triển du lịch 2016 được đẩy mạnh; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Thị xã cũng đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát của Đảng, hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, mặt trận và các đoàn thể.

skdang3

skdang4

Hội nghị tập trung thảo luận đưa ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện tốt hơn trong 6 tháng cuối năm 2016. Trước mắt là tập trung đánh giá thiệt hại của du lịch, nghề cá do sự cố môi trường biển để có biện pháp hỗ trợ;

skdang5

skdang6

skdang7

Tăng cường thực hiện kỷ cương trong phát triển du lịch;Đẩy mạnh tiến độ giải phóng mặt bằng những công trình trọng điểm và tập trung giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế thời gian qua. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra từ đầu năm.

Hữu Lương – Duy Quý