Cửa Lò tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng

Đăng ngày 14/07/2016

nq

Trong thời gian 1,5 ngày, các đại biểu được Phó giáo sư – Tiến sỹ Nguyễn Viết Thông – Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu lần thứ XII của Đảng; kết quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” tại thị xã Cửa Lò;

nq1

Nghị quyết 02- NQ/TU ngày 15/3/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về luân chuyển, điều động đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2016- 2020; Kết luận số 03 ngày 13/5/2016 của Ban bí thư trung ương Đảng về “Tiếp tục thực hiện Quyết định số 290 của Bộ chính trị khóa X về Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị: và Chỉ thị số 16 ngày ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

nq2

Dịp này, Thị ủy Cửa Lò còn thông qua chương trình hành động về thực hiện các Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.  Đồng thời, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở tổ chức cho cán bộ đảng viên học tập và triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung  các nghị quyết, chỉ thị nêu trên.

 Hữu Lương – Duy Quý