Cửa Lò triển khai các nội dung chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp

Đăng ngày 19/12/2014

Bí thư Thị ủy Cửa Lò Nguyễn Nam Đình

Sau khi nghe đ/c Trưởng ban tuyên giáo báo cáo các nội dung liên quan và các thành viên tham gia tiến hành thảo luận, Đ/c Nguyễn Nam Đình kết luận và giao nhiệm vụ cụ thể,theo đó:Đại hội Đảng bộ thị xã Cửa Lò sẽ hoàn thành trước ngày 15/8/2015; Đại hội các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành trước 30/6/2015, riêng các tổ chức cơ sở Đảng  được chọn Đại hội điểm phải hoàn thành trước 30/3/2015.

Về công tác chuẩn bị nội dung,  Ban tuyên giáo chịu trách nhiệm khâu nối và tổng hợp chung để xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thị xã, UBND thị xã tổng hợp các lĩnh vực kinh tế – văn hóa – xã hội – an ninh quốc phòng, các ban xây dựng Đảng tổng hợp nội dung công tác xây dựng đảng. Đ/c Bí thư thị ủy giao nhiệm vụ cho các tổ chức, các thành viên tổng hợp và nộp báo cáo trước ngày 05/1/2015.

Về lĩnh vực tuyên truyền,  Đ/c Bí thư yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp với chủ đề “Mừng Đảng, mừng xuân” , “Chào mừng Đại hội Đảng các cấp”  với các hình thức: Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu, phát thanh – truyền hình. Riêng Trang thông tin điện tử phải mở 1 chuyên mục riêng chào mừng Đại hội đảng các cấp.

Với việc chỉ đạo sâu sát trong công tác chuẩn bị, Thị xã Cửa Lò sẽ tập trung thực hiện thành công Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020.

                                                                              Đàm Thắng