Cửa Lò yêu cầu các cơ quan, đơn vị kê khai tài sản

Đăng ngày 19/12/2014

Thực hiện công văn số 9197/UBND.KT ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2014. UBND Thị xã Cửa Lò vừa có công văn số: 1516, ngày 18/12/2014 yêu cầu các phòng, ban cấp Thị và UBND các phường thực hiện “ Việc kê khai tài sản”. Theo đó, UBND thị xã Cửa Lò yêu cầu các cơ quan, dơn vị, cá nhân có liên quan:

1. Tổ chức thực hiện kê khai tài sản, thu nhập tại đơn vị mình (mẫu gửi kèm) theo đúng quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Cụ thể đối tượng kê khai như sau:

– Cơ quan UBND Thị xã:

Lãnh đạo UBND, Phó Chủ tịch HĐND, Uỷ viên thường trực HĐND Thị xã; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; cán bộ, công chức phụ trách kế toán các Phòng; toàn bộ cán bộ, công chức các phòng: Tài chính – Kế hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trường, Thanh tra, Tư pháp.

– Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Cấp trưởng, các Phó các đơn vị; cán bộ Kế toán; toàn bộ cán bộ, viên chức các đơn vị: Văn phòng Đăng ký QSD Đất, Trung tâm phát triển quỹ Đất, Ban Quản lý các dự án ĐTXD Thị xã.

– Các Trường học: Hiệu trưởng, Phó Hiệu Trưởng, nhân viên kế toán.

– Các Phường: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban nhân dân Phường; chỉ huy trưởng quân sự, công chức địa chính – xây dựng, Tài chính – Kế toán, Tư pháp – hộ tịch.

2. Các phòng, ban, đơn vị cử cán bộ đến nộp trực tiếp các bản kê khai thuộc đơn vị mình tại Thanh tra Thị xã 01 bộ và tại Phòng Nội vụ 02 bộ, để lưu trữ hồ sơ và báo cáo Ban Thường vụ Thị ủy.

Thời gian nộp các bản khai của các đơn vị về Thanh tra Thị xã và phòng Nội vụ: Trước ngày 24/12/2014.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện định kỳ hàng năm, UBND Thị xã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Đơn vị nào không thực hiện hoặc thực hiện chậm thì Thủ trưởng đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND Thị xã. Giao cho Thanh tra Thị xã và phòng Nội vụtheo dõi, tổng hợp và báo cáo UBND Thị xã./.

                                                                   Văn phòng HĐND-UBND thị xã