Thị ủy Cửa Lò quán triệt Nghị quyết trung ương 8 khóa XI

Đăng ngày 11/03/2014

Gần 200 cán bộ đảng viên thuộc 33 chi bộ đảng trực thuộc thị ủy Cửa Lò tham gia học tập. Trong thời gian một ngày, các cán bộ, đảng viên được quán triệt các chuyên đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm và Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Cán bộ Ban tuyên giáo thị ủy Cửa Lò đã chuẩn bị nội dung các chuyên đề công phu nhất là các mẫu chuyện, những lời dạy hay việc làm cụ thể của Bác đã giúp cán bộ, đảng viên tiếp thu nhanh và hiểu rõ hơn về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài tập trung tuyên truyền, quán triệt, thị ủy Cửa Lò còn hướng dẫn và chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và phấn đấu thực hiện với hiệu quả cao nhất.

Theo: Hữu Lương-Duy Quý