Cửa Lò tập huấn Luật Đất đai và công tác quản lý môi trường

Đăng ngày 11/03/2014

Trong thời gian 1,5 ngày các học viên là cán bộ phòng tài nguyên môi trường, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, Trung tâm phát triển quỹ đất Thị xã, Chủ tịch, cán bộ địa chính, Bí thư -khối trưởng của 7 phường và một số phòng ban đơn vị liên quan được cán bộ Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ tài nguyên môi trường hướng dẫn các nội dung mới của Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014 và một số vấn đề về công tác quản lý môi trường.

Đây là lớp tập huấn quan trọng, nhằm giúp cho các học viên có thể nắm bắt được các nội dung, chính sách mới của nhà nước để từ đó tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân phối hợp thực hiện tốt các vấn đề liên quan đến công tác tài nguyên và môi trường trên địa bàn./.

Theo: Mỹ Hạnh – Tạ Nhật