Sở tài nguyên & môi trường Nghệ an:Tập huấn luật khoáng sản năm 2010

Đăng ngày 26/03/2014

 

Hội nghị tập huấn khoảng sản tại Cửa Lò

Trong thời gian 1 buổi, các học viên được nghe tiến sỹ Lại Hồng Thanh – Phó chánh văn phòng Bộ tài nguyên và môi trường giới thiệu những nội dung chính của Luật khoáng sản năm 2010. Trọng tâm như tăng cường hiệu lực công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và khai thác, sử dụng hợp lý, có hiệu quả thông qua chiến lược, quy hoạch khoáng sản; Trách nhiệm bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác; Vai trò công tác điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản và tăng cường hiệu quả quản lý hoạt động khoáng sản; Cách chuyển đổi cơ chế, phân cấp quản lý của cơ quan nhà nước về khoáng sản theo chủ trương “kinh tế hóa” ngành địa chất, khoảng sản; Ngoài ra, các học viên còn được quán triệt một số văn bản hướng dẫn thi hành Luật này.

Theo: Hữu Lương