Rút kinh nghiệm diễn tập khu vực phòng thủ TX Cửa Lò năm 2016

Đăng ngày 15/09/2016

Do làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện; công tác chuẩn bị các văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo, văn kiện diễn tập, các khu vực diễn tập, lực lượng và phương tiện tham gia. Sau 2,5 ngày đêm diễn tập chính thức, diễn tập khu vực phòng thủ thị xã Cửa Lò năm 2016 đã hoàn thành các nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra.

Về diễn tập vận hành cơ chế đã thể chế hóa đường lối, quan điểm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về tiếp tục xây dựng các địa phương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đặc biệt, trong diễn tập có nội dung di chuyển Sở Chỉ huy vào khu tập trung bí mật, khi diễn tập đảm bảo đúng trình tự, kế hoạch; các nội dung đã thể hiện được sự thống nhất cao theo nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng vũ trang, quân sự là nòng cốt”.

Các hội nghị trong khung tập đều thể hiện tính khẩn trương, thống nhất ý chí, hành động, triển khai hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong từng tình huống cụ thể; các vai tập thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, nắm vững ý định diễn tập và thực hiện nhiệm vụ diễn tập sát với thực tế thời chiến.

Phát biểu tại buổi rút kinh nghiệm, đ/c Nguyễn Nam Đình- Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Cuộc diễn tập KVPT TX là một nhiệm vụ quan trọng trong công tác nhiệm vụ an ninh quốc phòng năm 2016, do vậy TX Cửa Lò rất quan tâm và dồn công sức, vật chất cho cuộc diễn tập và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng chí chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của tất cả các đơn vị tham gia diễn tập. Sau diễn tập, TX Cửa Lò cần tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; trình độ tổ chức, chỉ huy hiệp đồng và năng lực tham mưu của chỉ huy và cơ quan quân sự, công an, các ban, ngành, đoàn thể của TX trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ TX. Và tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2016.

dientapthu23

dientapthu24

Tại buổi rút kinh nghiệm, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ TX Cửa Lò tặng giấy khen cho 11 tập thể, 15 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ TX năm 2016.

Thanh Bình- Duy Quý