Quyết định Về việc công nhận thị xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An là đô thị loại III

Đăng ngày 20/03/2014

 

 BỘ XÂY DỰNG                                           CỘNG HÒA – XÃ HỘI – CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: …? QĐ-BXD                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                      

                                                                                Hà nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

   

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận thị xã cửa lò, Tỉnh Nghệ An là đô thị loại III

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

          Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

          Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ xây dựng;

           Căn cứ Nghị định số 72/2001/NĐ-CP ngày 05/10/2001 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

          Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2002/TTLT- BXD-TCCBCP ngày 08/3/2002 của Bộ xây dựng và Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn về phân loại đô thị và cấp quản lý đô thị;

          Xét đề nghị của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 419/TTr-UBND ngày 31/12/2008 về việc đề nghị công nhận thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là đô thị loại III;

          Xét đề nghị của Cục trưởng Cục phát triển đô thị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công nhận thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An là đô thị loại III.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông Chủ tịch: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Ủy ban nhân dân thị xã Cửa Lò chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                       BỘ TRƯỞNG

                            Đã ký

                  Nguyễn Hồng Quân

             

.
Theo: QĐ – BXD